1) این ساختمان ها در برابر ضربه مقاوم هستند.2) در مقابل زلزله و ریختن آوار وهمچنین انفجار مقاوم هستند.3) این ساختمان ها قابل حمل هستند و نصب آنها آسان است و زمان خیلی کمتری از ساخت ساختمان می گیرد.این سازه های پیش ساخته از زمین جنگ جهانی دوم اولین بار برای اقامت سربازان بنا شد و بعد از آن کم کم گسترش پیدا کرد.ساخت قطعات بتنی پیش ساخته با کیفیت = آسان ساز